Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai hàm số f(x) và g(x) đều có đạo hàm trên R và thỏa mãn: f 3 ( 2 − x ) − 2 f 2 ( 2 + 3 x ) + x 2 g ( x ) + 36 x = 0 , ∀ x ∈ R . Tính A=3f(2)+4f'(2)

Cho hai hàm số f(x) và g(x) đều có đạo hàm trên R và thỏa mãn:

, . Tính A=3f(2)+4f'(2)

  1. 14

  2. 10

  3. 11

  4. 13

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thay x=0 vào đẳng thức f 3 ( 2 − x ) − 2 f 2 ( 2 + 3 x ) + x 2 g ( x ) + 36 x = 0 ta có: f 3 ( 2 ) − 2 f 2 ( 2 ) = 0 ⇔ [ f ( 2 ) = 0 f ( 2 ) = 2 ​ Lấy đạo hàm theo x hai vế của đẳng thức trên ta có: − 3 f 2 ( 2 − x ) .f'(2-x)-12.f(2+3x).f'(2+3x)+2xg(x)+ x 2 .g'(x)+36=0 Thay x=0 vào đẳng thức trên ta có: − 3 f 2 ( 2 ) .f'(2)-12f(2).f'(2)+36=0 (*) Dễ thấy f(2) không thỏa mãn (*) Khi đó, với f(2)=2 ta được:-12.f'(2)-24f'(2)+26=0 ⇒ f'(2)=1 Với f(2)=2 ⇒ f'(2)=1. Hi đó A=3f(2)+4f'(2)=10

Thay x=0 vào đẳng thức ta có:

Lấy đạo hàm theo x hai vế của đẳng thức trên ta có:

.f'(2-x)-12.f(2+3x).f'(2+3x)+2xg(x)+.g'(x)+36=0

Thay x=0 vào đẳng thức trên ta có: .f'(2)-12f(2).f'(2)+36=0 (*)

Dễ thấy f(2) không thỏa mãn (*)

Khi đó, với f(2)=2 ta được:-12.f'(2)-24f'(2)+26=0f'(2)=1

Với f(2)=2f'(2)=1. Hi đó A=3f(2)+4f'(2)=10

 

 

2

Câu hỏi tương tự

Đường cong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? A. B. C. D.

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG