Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai hàm số f(x),g(x) liên tục và đơn điệu trên [a,b] 1. Chứng minh rằng: Nếu f(x),g(x) là hai hàm cùng đồng biến hoặc hai hàm cùng nghịch biến thì ta có bất đẳng thức b − a 1 ​ ∫ a b ​ f ( x ) g ( x ) d x ≥ ( b − a 1 ​ ∫ a b ​ f ( x ) d x ) ( b − a 1 ​ ∫ a b ​ g ( x ) d x ) 2. Chứng minh rằng:Nếu f(x),g(x) có tính đơn điệu ngược chiều nhau tức là một hàm đồng biến và một hàm nghịch biến thì ta có bất đẳng thức b − a 1 ​ ∫ a b ​ f ( x ) g ( x ) d x ≤ ( b − a 1 ​ ∫ a b ​ f ( x ) d x ) ( b − a 1 ​ ∫ a b ​ g ( x ) d x )

Cho hai hàm số f(x),g(x) liên tục và đơn điệu trên [a,b]

1. Chứng minh rằng: Nếu f(x),g(x) là hai hàm cùng đồng biến hoặc hai hàm cùng nghịch biến thì ta có bất đẳng thức

2. Chứng minh rằng: Nếu f(x),g(x) có tính đơn điệu ngược chiều nhau tức là một hàm đồng biến và một hàm nghịch biến thì ta có bất đẳng thức

R. Robo.Ctvx9

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta sẽ chứng minh f(x),g(x) là hai hàm liên tục và đồng biến [a,b] Ta có f ( a ) ≤ f ( x ) ≤ f ( b ) ∀ x ∈ [ a , b ] ⇒ ∫ a b ​ f ( a ) d x ≤ ∫ a b ​ f ( x ) d x ≤ ∫ a b ​ f ( b ) d x ⇔ f ( a ) ( b − a ) ≤ ∫ a b ​ f ( x ) d x ≤ f ( b ) ( b − a ) ⇔ f ( a ) ≤ b − a 1 ​ ∫ a b ​ f ( x ) d x ≤ f ( b ) ( 1 ) Theo định lí về giá trị trung gian của một hàm số liên tục thì tồn tại điểm x 0 ​ ∈ [ a , b ] sao cho f ( x 0 ​ ) = b − a 1 ​ ∫ a b ​ f ( x ) d x . Mặt khác do f(x),g(x) đồng biến trên [a,b] nên [ f ( x ) − f ( x 0 ​ ) ] [ g ( x ) − g ( x 0 ​ ) ] ≥ 0 với mọi x ∈ [ a , b ] ⇔ 0 ≤ f ( x ) g ( x ) − f ( x 0 ​ ) g ( x ) − g ( x 0 ​ ) f ( x ) + f ( x 0 ​ ) g ( x 0 ​ ) ⇒ 0 ≤ ∫ a b ​ [ f ( x ) g ( x ) − f ( x 0 ​ ) g ( x ) − g ( x 0 ​ ) f ( x ) + f ( x 0 ​ ) g ( x 0 ​ ) ] d x = ∫ a b ​ f ( x ) g ( x ) d x − f ( x 0 ​ ) ∫ a b ​ g ( x ) d x − g ( x 0 ​ ) ∫ a b ​ f ( x ) d x + f ( x 0 ​ ) g ( x 0 ​ ) ( b − a ) = ∫ a b ​ f ( x ) g ( x ) d x − f ( x 0 ​ ) ∫ a b ​ g ( x ) d x − g ( x 0 ​ ) f ( x 0 ​ ) ( b − a ) + f ( x 0 ​ ) g ( x 0 ​ ) ( b − a ) ⇔ ∫ a b ​ f ( x ) g ( x ) d x ≥ f ( x 0 ​ ) ∫ a b ​ g ( x ) d x = b − a 1 ​ ∫ a b ​ f ( x ) d x ∫ a b ​ g ( x ) d x ⇒ ( đ p c m )

Ta sẽ chứng minh f(x),g(x) là hai hàm liên tục và đồng biến [a,b]

Ta có 

Theo định lí về giá trị trung gian của một hàm số liên tục thì tồn tại điểm  sao cho . Mặt khác do f(x),g(x) đồng biến trên [a,b] nên  với mọi 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = { x s i n x ​ khi x ∈ ( 0 , 1 ] 1 khi x = 0 ​ Chứng minh 18 17 ​ < ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x < 1800 1703 ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG