Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai hàm số f (x), g (x) là hai hàm sốliên tục trên R . Mệnh đề nào dưới đây sai?

Cho hai hàm số f (x), g (x) là hai hàm số liên tục trên  . Mệnh đề nào dưới đây sai?

R. Robo.Ctvx14

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chú ý: Tính chất của nguyên hàm.

Chú ý: Tính chất của nguyên hàm.

1

Câu hỏi tương tự

Cho là số thực dương khác . Tính

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG