Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai hàm số f,g liên tục trên [ 0 , 1 ] → [ 0 , 1 ] . Chứng minh rằng: ( ∫ 0 1 ​ f ( x ) g ( x ) d x ) 2 ≤ ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x ∫ 0 1 ​ g ( x ) d x

Cho hai hàm số f,g liên tục trên . Chứng minh rằng:

R. Robo.Ctvx9

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do f,g: [ 0 , 1 ] → [ 0 , 1 ] ⇒ { 0 ≤ f ( x ) ≤ 1 0 ≤ g ( x ) ≤ 1 ​ ⇒ { 0 ≤ f ( x ) g ( x ) ≤ f ( x ) 0 ≤ f ( x ) g ( x ) ≤ g ( x ) ​ ⇒ { 0 ≤ ∫ 0 1 ​ f ( x ) g ( x ) d x ≤ ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x 0 ≤ ∫ 0 1 ​ f ( x ) g ( x ) d x ≤ ∫ 0 1 ​ g ( x ) d x ​ ⇒ ( ∫ 0 1 ​ f ( x ) g ( x ) d x ) 2 ≤ ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x ∫ 0 1 ​ g ( x ) d x

Do f,g: 

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng ∣ a rc tan x − a rc tan y ∣ ≤ ∣ x − y ∣ , ∀ x , y ∈ R

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG