Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai hàm số f ( x ) = a x 3 + b x 2 + c x − 2 1 ​ v a ˋ g ( x ) = d x 2 + e x + 1 ( a , b , c , d , e ∈ R ) . Biết rằng đồ thị của hàm sốy = f(x) và y = g(x)cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là - 3; -1 ; 1. Hìnhphẳng giới hạn bởi 2 đồ thị đã cho có diện tích bằng

Cho hai hàm số   Biết rằng đồ thị của hàm số y = f(x) và y = g(x) cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là - 3; -1 ; 1 . Hìnhphẳng giới hạn bởi 2 đồ thị đã cho có diện tích bằng

  1. 8

  2. 4

  3. 5

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét phương trình a x 3 + b x 2 + c x − 2 1 ​ = d x 2 + e x + 1 U a x 3 + ( b − d ) x 2 + ( c − e ) x − 2 3 ​ = 0 có 3 nghiệm lần lượt là -3 ; -1 ; 1nên suy ra ⎩ ⎨ ⎧ ​ − 27 a + 9 ( b − d ) − 3 ( c − e ) − 2 3 ​ = 0 − a + ( b − d ) − ( c − e ) − 2 3 ​ = 0 − a + ( b − d ) − ( c − e ) − 2 3 ​ = 0 ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ b − d = 2 3 ​ a = 2 1 ​ c − e = 2 − 1 ​ ​ Vậy f ( x ) − g ( x ) = 2 1 ​ x 3 + 2 3 ​ x 2 − 2 1 ​ x − 2 3 ​ Hình phẳng giới hạn bởi 2 đồ thị đã cho có diện tích bằng S = ∫ − 3 − 1 ​ ( f ( x ) − g ( x )) d x + ∫ − 1 1 ​ ( g ( x ) − f ( x )) d x ⇒ S = ∫ − 3 − 1 ​ ( 2 1 ​ x 3 + 2 3 ​ x 2 − 2 1 ​ x − 2 3 ​ ) d x − ∫ − 1 1 ​ ( 2 1 ​ x 3 + 2 3 ​ x 2 − 2 1 ​ x − 2 3 ​ ) d x = 2 + 2 = 4.

Xét phương trình  có 3 nghiệm lần lượt là -3 ; -1 ; 1 nên suy ra 

Vậy 

Hình phẳng giới hạn bởi 2 đồ thị đã cho có diện tích bằng 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 + 3 x 2 − 9 x + 5 . Trong số các tiếp tuyến của đồ thị hàm số, hãy tìm tiếp tuyến có hệ số góc bé nhất

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG