Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai hàm f(x) và g(x) có đạo hàm trên đoạn và thỏa mãn hệ thức Tính

Cho hai hàm f(x) và g(x) có đạo hàm trên đoạn open square brackets 1 semicolon 4 close square brackets và thỏa mãn hệ thức open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell f open parentheses 1 close parentheses plus g open parentheses 1 close parentheses equals 4 end cell row cell g open parentheses x close parentheses equals negative x. f apostrophe open parentheses x close parentheses semicolon f open parentheses x close parentheses semicolon f open parentheses x close parentheses equals negative x. g apostrophe open parentheses x close parentheses end cell end table close

Tính I equals integral subscript 1 superscript 4 open square brackets f open parentheses x close parentheses plus g open parentheses x close parentheses close square brackets d x

  1. 8 ln 2

  2. 3 ln 2

  3. 6 ln 2

  4. 4 ln 2

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn A

Lời giải 

Chọn A


 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường . Đường thẳng y = k ( 0 < k < 16 ) chia hình (H ) thành hai phần có diện tích (hình vẽ). Tìm k để =

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG