Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai góc α và β với α + β = 9 0 ∘ . Tính giá trị của biểu thức P=sin⁡αcos⁡β+sin⁡βcos⁡α.

Cho hai góc α và β với . Tính giá trị của biểu thức P=sin⁡αcos⁡β+sin⁡βcos⁡α.

R. Robo.Ctvx11

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hai góc α và β phụ nhau nên sin⁡α=cos⁡β; cos⁡α=sin⁡β. Do đó, P = sin α cos β + sin β cos α = sin 2 α + cos 2 α = 1

Hai góc α và β phụ nhau nên sin⁡α=cos⁡β; cos⁡α=sin⁡β.
Do đó,

13

Câu hỏi tương tự

Cho sin β = 5 4 ​ ( 0 < β < 18 0 ∘ ) . Tính β và cos β , tan β , cot β .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG