Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai góc α và β với α + β = 180° . Tính giá trị của biểu thức P = cosαcosβ - sinβsinα. A.P = 0 B.P = 1 C.P = -1 D.P = 2

Cho hai góc α và β với α + β = 180° . Tính giá trị của biểu thức P = cosαcosβ - sinβsinα. 

A.  P = 0  

B. P = 1  

C. P = -1  

D. P = 2 

  1.  P = 0

  2. P = 1 

  3. P = -1 

  4. P = 2 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D.P = 2

Đáp án D. P = 2 

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10 

1

Câu hỏi tương tự

Cho cos α = − 5 3 ​ . Hãy tính sin α , cos α , cos α .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG