Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai góc α và β với α + β = 180º. Tính giá trị của biểu thứcP = cos α cos β − sin β sin α.

Cho hai góc α và β với α + β = 180º . Tính giá trị của biểu thức P = cos α cos β − sin β sin α.

  1. P = 0.  

  2. P = 1.  

  3. P = −1.  

  4. P = 2. 

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải. Hai góc α và β bù nhau nên sin α = sin β; cos α = − cos β. Do đó P = cos α cos β − sin β sin α = − cos 2 α − sin 2 α = −(sin 2 α + cos 2 α) = −1. Chọn đáp án C

Lời giải.
Hai góc α và β bù nhau nên sin α = sin β; cos α = − cos β.
Do đó P = cos α cos β − sin β sin α = − cos2 α − sin2 α = −(sin2 α + cos2 α) = −1.
Chọn đáp án C

2

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có các góc A,B,C. Tìm khẳng định sai? A. sin A = s in ( B + C ) . B. cos C + cos ( A + B ) = 0 C. co t B = co t ( A + C ) D. sin 2 B ​ = cos 2 A + C ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG