Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai dãy hữu hạn các số thực a 1 , a 2 ,..., a n và b 1 , b 2 ,..., b n . Chứng minh: Nếu { a 1 ​ ≥ a 2 ​ ≥ ... ≥ a n ​ b 1 ​ ≥ b 2 ​ ≥ ... ≥ b n ​ ​ hoặc { a 1 ​ ≤ a 2 ​ ≤ ... ≤ a n ​ b 1 ​ ≤ b 2 ​ ≤ ... ≤ b n ​ ​ thì n ( a 1 ​ b 1 ​ + a 2 ​ b 2 ​ + ... + a n ​ b n ​ ) ≥ ≥ ( a 1 ​ + a 2 ​ + ... + a n ​ ) ( b 1 ​ + b 2 ​ + ... + b n ​ )

Cho hai dãy hữu hạn các số thực a1, a2,..., an và b1, b2,..., bn . Chứng minh:

Nếu  hoặc  thì 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nếu { a 1 ​ ≥ a 2 ​ ≥ ... ≥ a n ​ b 1 ​ ≥ b 2 ​ ≥ ... ≥ b n ​ ​ hoặc { a 1 ​ ≤ a 2 ​ ≤ ... ≤ a n ​ b 1 ​ ≤ b 2 ​ ≤ ... ≤ b n ​ ​ thì sử dụng bất đẳng thức hoán vị: + ⎩ ⎨ ⎧ ​ a 1 ​ b 1 ​ + a 2 ​ b 2 ​ + a 3 ​ b 3 ​ + ... + a n − 1 ​ b n − 1 ​ + a n ​ b n ​ ≥ ≥ a 1 ​ b 1 ​ + a 2 ​ b 2 ​ + ... + a n − 1 ​ b n − 1 ​ + a n ​ b n ​ a 1 ​ b 1 ​ + a 2 ​ b 2 ​ + a 3 ​ b 3 ​ + ... + a n − 1 ​ b n − 1 ​ + a n ​ b n ​ ≥ ≥ a 1 ​ b 2 ​ + a 2 ​ b 3 ​ + ... + a n − 1 ​ b n ​ + a n ​ b 1 ​ ........ ≥ ....... ​ a 1 ​ b 1 ​ + a 2 ​ b 2 ​ + a 3 ​ b 3 ​ + ... + a n − 1 ​ b n − 1 ​ + a n ​ b n ​ ≥ ≥ a 1 ​ b n ​ + a 2 ​ b 1 ​ + ... + a n − 1 ​ b n − 2 ​ + a n ​ b n − 1 ​ ​ ​ ⇒ n ( a 1 ​ b 1 ​ + a 2 ​ b 2 ​ + ... + a n ​ b n ​ ) ≥ ≥ ( a 1 ​ + a 2 ​ + ... + a n ​ ) ( b 1 ​ + b 2 ​ + ... + b n ​ ) Dấu bằng xảy ra ⇔ [ a 1 ​ = a 2 ​ = ... = a n ​ b 1 ​ = b 2 ​ = ... = b n ​ ​

Nếu  hoặc  thì sử dụng bất đẳng thức hoán vị:

Dấu bằng xảy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c > 0 a 2 + b 2 + c 2 = 6 ​ . Chứng minh: S = bc a ​ + ca 2 b ​ + ab 5 c ​ ≥ 2 6 ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG