Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai dãy ghế dối diện nhau, mỗi dãy có 5 ghế. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh, gồm 5 nam, 5 nữ ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Tính xác suất để mỗi học sinh nam đều ngồi đối diện với một học sinh nữ.

Cho hai dãy ghế dối diện nhau, mỗi dãy có 5 ghế. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh, gồm 5 nam, 5 nữ ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Tính xác suất để mỗi học sinh nam đều ngồi đối diện với một học sinh nữ.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Số phần tử của không gian mẫu là n ( Ω ) = 10 ! Gọi A là biến cố “xếp 5 nam và 5 nữ ngồi đối diện nhau” Đánh số cặp ghế đối diện nhau là C 1 ​ , C 2 ​ , C 3 ​ , C 4 ​ , C 5 ​ Xếp 5 bạn nam vào 5 cặp ghế có 5 ! cách Xếp 5 bạn nữ vào 5 cặp ghế có 5 ! cách Ở mỗi cặp ghế, ta có 2 cách xếp một cặp nam, nữ ngồi đối diện. ⇒ Số phần tử của A là n ( A ) = 5 ! ⋅ 5 ! ⋅ 2 5 = 460800 ⇒ P ( A ) = n ( Ω ) n ( A ) ​ = 10 ! 460800 ​ = 63 8 ​

Chọn B

Số phần tử của không gian mẫu là  

Gọi A là biến cố “xếp 5 nam và 5 nữ ngồi đối diện nhau”

Đánh số cặp ghế đối diện nhau là 

Xếp 5 bạn nam vào 5 cặp ghế có  cách

Xếp 5 bạn nữ vào 5 cặp ghế có  cách

Ở mỗi cặp ghế, ta có 2 cách xếp một cặp nam, nữ ngồi đối diện.

Số phần tử của A là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai số thực a, b thỏa mãn 4 1 ​ < b < a < 1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = lo g a ​ ( b − 4 1 ​ ) − lo g b a ​ ​ b ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG