Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai biểu thức: A = x ​ − 1 x ​ + 4 ​ và B = x + 2 x ​ − 3 3 x ​ + 1 ​ − x ​ + 3 2 ​ vớix≥0, x≠1. Tính giá trị của biểu thức A khix = 9

Cho hai biểu thức:  và  với x≥0, x≠1. 

Tính giá trị của biểu thức A khi x = 9

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thayx = 9thỏa mãn điều kiện xác định vào biểu thức A ta có: A = 9 ​ − 1 9 ​ + 4 ​ = 2 7 ​ Vậy khix = 9thì A = 2 7 ​

Thay x = 9 thỏa mãn điều kiện xác định vào biểu thức A ta có: 

 

Vậy khi x = 9 thì 

3

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức: A = ( x + 2 x ​ + 1 x ​ + 2 ​ − x − 1 x ​ − 2 ​ ) ⋅ ( x x ​ − x ​ ) ( x ≥ 0 ; x  = 1 ) Rút gọn biểu thức A.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG