Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai a, b là những số nguyên và (2a + b) ⋮ 13; (5a – 4b) ⋮ 13. Hãy chọn câu đúng: A. a – 6b chia hết cho 13 B. a – 6b chia cho 13 dư 6 C. a – 6b chia cho 13 dư 1 D. a – 6b chia cho 13 dư 3

Cho hai a, b là những số nguyên và (2a + b) ⋮ 13; (5a – 4b) ⋮ 13. Hãy chọn câu đúng:

A. a – 6b chia hết cho 13

B. a – 6b chia cho 13 dư 6

C. a – 6b chia cho 13 dư 1

D. a – 6b chia cho 13 dư 3

  1. a – 6b chia hết cho 13 

  2. a – 6b chia cho 13 dư 6 

  3. a – 6b chia cho 13 dư 1 

  4. a – 6b chia cho 13 dư 3 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có (2a + b) ⋮ 13; (5a – 4b) ⋮ 13, suy ra 2(2a + b) ⋮ 13 Từ đó ta có (5a – 4b) - 2(2a + b) ⋮ 13 hay a – 6b ⋮ 13 Đáp án cần chọn là: A. a – 6b chia hết cho 13

Lời giải

Ta có (2a + b) ⋮ 13; (5a – 4b) ⋮ 13, suy ra 2(2a + b) ⋮ 13

Từ đó ta có (5a – 4b) - 2(2a + b) ⋮ 13 hay a – 6b ⋮ 13

Đáp án cần chọn là: A. a – 6b chia hết cho 13 

2

Câu hỏi tương tự

Làm tính nhân: 2 x ( x 2 − 7 x − 3 )

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG