Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho Hãy lập một phương trình bậc hai có hệ số nguyên nhận a - 1 là một nghiệm

Cho a equals 2 divided by open parentheses fraction numerator 1 over denominator square root of square root of 7 plus 1 end root minus 1 end fraction minus fraction numerator 1 over denominator square root of square root of 7 plus 1 end root plus 1 end fraction close parentheses
Hãy lập một phương trình bậc hai có hệ số nguyên nhận a - 1 là một nghiệm

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức a. Rút gọn P b. Tìm x nguyên để P có giá trị nguyên.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG