Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ thức với a >0; b > 0. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Cho hệ thức a squared plus b squared equals 7 a b với a >0; b > 0 . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

  1. 2 log subscript 2 left parenthesis a plus b right parenthesis equals log subscript 2 a plus log subscript 2 b

  2. 2 log subscript 2 left parenthesis fraction numerator a plus b over denominator 3 end fraction right parenthesis equals log subscript 2 a plus log subscript 2 b

  3. log subscript 2 left parenthesis fraction numerator a plus b over denominator 3 end fraction right parenthesis equals 2 left parenthesis log subscript 2 a plus log subscript 2 b right parenthesis

  4. 4 log subscript 2 left parenthesis fraction numerator a plus b over denominator 6 end fraction right parenthesis equals log subscript 2 a plus log subscript 2 b

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

a squared plus b squared equals 7 a b left right double arrow left parenthesis a plus b right parenthesis squared minus 2 a b equals 7 a b left right double arrow 9 a b equals left parenthesis a plus b right parenthesis squared left right double arrow a b equals open parentheses fraction numerator a plus b over denominator 3 end fraction close parentheses squared

Ta có:

 log subscript 2 a plus log subscript 2 b equals log subscript 2 left parenthesis a b right parenthesis equals log subscript 2 open parentheses fraction numerator a plus b over denominator 3 end fraction close parentheses squared equals 2 log subscript 2 open parentheses fraction numerator a plus b over denominator 3 end fraction close parentheses

2

Câu hỏi tương tự

Cho a , b > 0 .Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG