Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ thức với a >0; b > 0. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Cho hệ thức a squared plus b squared equals 7 a b với a >0; b > 0 . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

  1. 2 log subscript 2 left parenthesis a plus b right parenthesis equals log subscript 2 a plus log subscript 2 b

  2. 2 log subscript 2 left parenthesis fraction numerator a plus b over denominator 3 end fraction right parenthesis equals log subscript 2 a plus log subscript 2 b

  3. log subscript 2 left parenthesis fraction numerator a plus b over denominator 3 end fraction right parenthesis equals 2 left parenthesis log subscript 2 a plus log subscript 2 b right parenthesis

  4. 4 log subscript 2 left parenthesis fraction numerator a plus b over denominator 6 end fraction right parenthesis equals log subscript 2 a plus log subscript 2 b

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

a squared plus b squared equals 7 a b left right double arrow left parenthesis a plus b right parenthesis squared minus 2 a b equals 7 a b left right double arrow 9 a b equals left parenthesis a plus b right parenthesis squared left right double arrow a b equals open parentheses fraction numerator a plus b over denominator 3 end fraction close parentheses squared

Ta có:

 log subscript 2 a plus log subscript 2 b equals log subscript 2 left parenthesis a b right parenthesis equals log subscript 2 open parentheses fraction numerator a plus b over denominator 3 end fraction close parentheses squared equals 2 log subscript 2 open parentheses fraction numerator a plus b over denominator 3 end fraction close parentheses

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định sai? A. Toàn bộ đồ thị hàm số đã cho nằm phía trên trục hoành B. C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng D. Đồ thị hàm số đã cho có một ti...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG