Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ phương trình: { 3 x − y = 2 − a x + 2 y = a 2 + 1 ​ Để x 2 - y 2 đạt giá trị lớn nhất thì giá trị thích hợp của tham số a là:

Cho hệ phương trình: 

Để x2 - y2 đạt giá trị lớn nhất thì giá trị thích hợp của tham số a  là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. − 5 3 ​

ĐÁP ÁN B.  

 

1

Câu hỏi tương tự

Khi hai phương trình: x 2 a x + 1 = 0 v a ˋ x 2 + x + a = 0 có nghiệm chung, thì giá trị thích hợp của tham số a là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG