Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ phương trình: { 5 ( x + y ) + 2 x y = − 19 5 ( x + y ) + 15 x y = − 175 ​ và các cặp (x,y): I. (4,3) II. (4,-3) III. (3,4) IV. (-3,4) Có bốn học sinh kết luận về nghiệm của hệ phương trình:

Cho hệ phương trình: và các cặp (x,y):

I. (4,3) 

II. (4,-3)

III. (3,4)

IV. (-3,4)

Có bốn học sinh kết luận về nghiệm của hệ phương trình: 

 

 

  1. I, II

  2. I, III

  3. II, III

  4. II, IV 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.II, IV

ĐÁP ÁN D. II, IV 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình: { ( k − 1 ) x − k y = − 1 2 x − 3 y = 3 ​ Để hệ phương trình có nghiệm dương thì các giá trị thích hợp của tham số k là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG