Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ phương trình: { y x ​ − x y ​ = 6 5 ​ x 2 − y 2 = 5 ​ và các cặp (x,y): I. (3,2) II. (2,3) III. (-3,-2) IV. (3,-3) Các trả lời sau đây về nghiệm của hệ phương trình, trả lời nào đúng?

Cho hệ phương trình: và các cặp (x,y): 

I. (3,2)

II. (2,3)

III. (-3,-2)

IV. (3,-3) 

Các trả lời sau đây về nghiệm của hệ phương trình, trả lời nào đúng? 

  1. I, II 

  2. II, IV 

  3. I, III

  4. I, II, III, IV 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.I, III

ĐÁP ÁN C. I, III

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ bất phương trình: { x + 2 x − 1 ​ ≤ 0 4 x + 1 ≤ m ​ Để hệ bất phương trình có nghiệm duy nhất, giá trị thích hợp của m là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG