Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ phương trình { y x ​ + x y ​ = 12 25 ​ x 2 − y 2 = 7 ​ và các cặp (x,y): I. (4,3) II. (-4, 3) III. (-4,-3) IV. (4,-3) Kết luận về nghiệm của hệ phương trình:

Cho hệ phương trình và các cặp (x,y):

I. (4,3) 

II. (-4, 3) 

III. (-4,-3) 

IV. (4,-3)

Kết luận về nghiệm của hệ phương trình:

  1. I, II

  2. I, III

  3. II, III

  4. II, IV 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.I, III

ĐÁP ÁN B. I, III

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y= sin( 4x- π/4) . Tính vi phân của hàm số tại x= π/4 và ∆ x= -0,1

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG