Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ phương trình: { x y + 3 y 2 − x − 4 y − 7 = 0 2 x y + y 2 − 2 x − 2 y + 1 = 0 ​ và các cặp (x,y): I. (-1,1) II. (1,-1) III. (-3,3) IV. (3,-3) Chọn trả lời đúng về các nghiệm nguyên của hệ phương trình:

Cho hệ phương trình: và các cặp (x,y):

I. (-1,1)

II. (1,-1)

III. (-3,3)

IV. (3,-3) 

Chọn trả lời đúng về các nghiệm nguyên của hệ phương trình: 

 

  1. I, III

  2. II, III

  3. II, IV

  4. III, IV 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.II, IV

ĐÁP ÁN C. II, IV

1

Câu hỏi tương tự

Một chất điểm chuyển động trong 20 giây đầu tiên có phương trình , trong đó với tính bằng giây và tính bằng mét (m) . Hỏi tại thời điểm gia tốc của vật đạt giá trị nhỏ nhất thì vận tốc của vật bằng ba...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG