Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ phương trình: { x 2 + y 2 + 6 x + 2 y = 0 x + y + 8 = 0 ​ và các cặp (x,y): I. (-6, -2) II. (-4,-4) III. (-2, 6) IV. (2, 6) Các câu trả lời sau đây về nghiệm của hệ phương trình, trả lời nào đúng?

Cho hệ phương trình:  và các cặp (x,y): 

I. (-6, -2) 

II. (-4,-4) 

III. (-2, 6) 

IV. (2, 6)

Các câu trả lời sau đây về nghiệm của hệ phương trình, trả lời nào đúng? 

  1. Chỉ I 

  2. I, II 

  3. Chỉ II 

  4. I, IV 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.I, II

ĐÁP ÁN B. I, II 

2

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình: ( 3 ∣ x ∣ − 3 ) 2 = ∣ x ∣ + 7 . Các nghiệm của phương trình thuộc taajo xác định của hàm số y = x ( x − 3 ) ​ là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG