Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ phương trình (I) { x 2 − y 2 + a ( x + y ) = x − y + a ( 1 ) x 2 + y 2 + b x y = 3 ( 2 ) ​ Xác định tất cả giá trị a,b để hệ (I) có nhiều hơn 4 nghiệm phân biệt

Cho hệ phương trình (I)

Xác định tất cả giá trị a,b để hệ (I) có nhiều hơn 4 nghiệm phân biệt

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 1 ) ⇔ ( x + y ) ( x − y + a ) = x − y + a ⇔ ( x + y − 1 ) ( x − y + a ) = 0 ⇔ [ x + y − 1 x − y + a ​ = = ​ 0 0 ​ Do đ o ˊ ( 1 ) ⇔ [ { x + y − 1 = 0 x 2 + y 2 + b x y = 3 ​ ( II ) { x − y + a = 0 x 2 + y 2 + b x y = 3 ​ ( III ) ​ Với a=b=1 ta có (II) { x + y − 1 = 0 ( 3 ) x 2 + y 2 + x y = 3 ( 4 ) ​ Nhận xét rằng phương trình (3) có nhiều nhất hai nghiệm, do đó, hệ (II) có nhiều nhất hai nghiệm. Nếu b #−2 thì (4) có nhiều nhất hai nghiệm, do đó, hệ (I) có nhiều nhất hai nghiệm. Vậy b #−2 không thỏa mãn. Nếu b = -2 thì để (4) có nghiệm phải có a 2 ⇔ -3=0 a = ± 3 ​ . Khi đó (4) có vô số nghiệm, và do đó, hệ (I) có vô số nghiệm. Vậy hệ (I) có nhiều hơn bốn nghiệm ⇔ { b = − 2 a = ± 3 ​ ​

Với a=b=1 ta có (II)

Nhận xét rằng phương trình (3) có nhiều nhất hai

nghiệm, do đó, hệ (II) có nhiều nhất hai nghiệm.

Nếu b # −2 thì (4) có nhiều nhất hai nghiệm, do đó, hệ

(I) có nhiều nhất hai nghiệm. Vậy b # −2 không thỏa mãn.

Nếu b = -2 thì để (4) có nghiệm phải có a2-3=0

a = ±  . Khi đó (4) có vô số nghiệm, và do đó, hệ (I) có vô số

nghiệm.

Vậy hệ (I) có nhiều hơn bốn nghiệm

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 2 l gx − l g ( x − 1 ) = l g a

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG