Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ phương trình (I) { x + y = m ) ( x + 1 ) y 2 + x y = m ( y + 2 ) ​ Tìm m để hệ nhiều hơn 2 nghiệm

Cho hệ phương trình (I)

Tìm m để hệ nhiều hơn 2 nghiệm

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đưa về hệ { x + y = m y 3 − m y 2 + 2 m = 0 ( ∗ ) ​ Pt (*) có nhiều nhất 3 nghiệm phân biệt. Do đó hệ đã cho có nhiều hơn 2 nghiệm. ⇔ (*) có 3 nghiệm phânbiệt Xét hàm số f(y)=y 3 -my 2 +2m. f'(y)=3y 2 -2my=0 ⇔ y=0 hoặc y= 3 2 m ​ Phương trình (*) có 3 nghiệm phân biệt ⇔ f ( 0 ) . f ( 3 2 m ​ ) < 0 ⇔ m 2 ( 27 − m 2 ) < 0 ⇔ m < 2 − 3 6 ​ ​ h o ặ c m > 2 3 6 ​ ​

Đưa về hệ 

Pt (*) có nhiều nhất 3 nghiệm phân biệt. Do đó hệ đã cho có nhiều hơn 2 nghiệm.

(*) có 3 nghiệm phân biệt

Xét hàm số f(y)=y3-my2+2m. f'(y)=3y2-2my=0

 y=0 hoặc y=

Phương trình (*) có 3 nghiệm phân biệt

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình (I) { x 2 + x y + y 2 = 19 ( x − y ) 2 x 2 − x y + y 2 = 7 ( x − y ) ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG