Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ phương trình (I) ⎩ ⎨ ⎧ ​ x + y + z = 7 ( 1 ) x 2 + y 2 + z 2 = 21 ( 2 ) x z = y 3 ( 3 ) ​

Cho hệ phương trình (I)

 

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: (1) x + z = 7-y (4) (2) x² + z² = 21-y² ⇔ (x + z) ² - 2xz = 21-y² (5) Thay (4) vào (5): (7-y) 2 - 2xz = 21-y 2 ⇔ xz = y 2 -7y + 14 (6) Từ (3) và (6) ta có: y = y 2 – 7y + 14 ⇔ y=2. Từ đó { x + z = 5 x z = 4 ​ ⇔ [ { x = 1 z = 4 ​ { x = 4 z = 1 ​ ​ Vậy hệ phương trình có 2 nghiệm (1;2;4);(4;2;1)

Ta có:

(1) x + z = 7-y  (4)

(2) x² + z² = 21-y² (x + z) ² - 2xz = 21-y²   (5)

Thay (4) vào (5):

(7-y) 2 - 2xz = 21-y2xz = y2-7y + 14  (6)

Từ (3) và (6) ta có: y = y2 – 7y + 14y=2.

Từ đó 

Vậy hệ phương trình có 2 nghiệm (1;2;4);(4;2;1)

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình e . lo g 3 ​ x 2 − 5 x + 6 ​ + 3 1 ​ lo g 3 1 ​ ​ x − 2 ​ > 2 1 ​ lo g 3 1 ​ ​ ( x − 3 ) f . lo g x 2 − x + 1 ​ 2 x 2 − 2 x − 1 ​ < 2 1 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG