Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ phương trình: { x 2 + y 2 = 2 5 ​ x y x − y = 4 1 ​ x y ​ Các nghiệm khác 0 của hệ có thể là các cặp (x,y) sau đây: I. (2,4) II. (4,2) III. (-2,-4) IV. (-2,4) Chọn kết luận đúng về nghiệm khác 0 của hệ phương trình:

Cho hệ phương trình: 

Các nghiệm khác 0 của hệ có thể là các cặp (x,y) sau đây: 

I. (2,4)

II. (4,2) 

III. (-2,-4) 

IV. (-2,4) 

Chọn kết luận đúng về nghiệm khác 0 của hệ phương trình: 

  1. I, II

  2. II, III

  3. II, IV 

  4. I, III

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.II, III

ĐÁP ÁN B. II, III

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ bất phương trình: { 2 x + 1 > 3 x + 4 5 x + 3 ≥ 8 x − 9 ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG