Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ phương trình: { m x + y = 3 x + m y = 2 m + 1 ​ Các giá trị thích hợp của tham số m để hệ phương trình có nghiệm nguyên là:

Cho hệ phương trình: 

Các giá trị thích hợp của tham số m để hệ phương trình có nghiệm nguyên là: 

  1. m = 0, m = - 2, m = 1

  2. m = -1, m =  2, m = 3

  3. m = 0, m =  2, m = -1

  4. m = 1, m = - 3, m = 4

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.m = 0, m = - 2, m = 1

ĐÁP ÁN A. m = 0, m = - 2, m = 1

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ bất phương trình { x 2 + 10 x + 9 ≤ 0 x 2 − 2 x + 1 − m ≤ 0 ​ Để hệ bất phương trình có nghiệm thì các giá trị của tham số m phải thảo điều kiện nào?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG