Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình vuông OABC có cạnh bằng 4 được chia thành hai phần bởi parabol (P)có đỉnh tại O . Gọi S là hình phẳng không bị gạch (như hình vẽ). Tính thể tích V của khối tròn xoay khi cho phần S quay quanh trục Ox.

Cho hình vuông OABC có cạnh bằng 4 được chia thành hai phần bởi parabol (P) có đỉnh tại O . Gọi S là hình phẳng không bị gạch (như hình vẽ). Tính thể tích V của khối tròn xoay khi cho phần S quay quanh trục Ox .

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có parabol(P) có đỉnh Ovà đi qua điểm B(4; 4) có phương trình y = 4 1 ​ x 2 . Khi đó thể tích khối tròn xoay sinh bởi hình phẳng (phần gạch chéo) khi quay quanh trục Ox là: V 1 ​ = π ∫ 0 4 ​ ( 4 1 ​ x 2 ) 2 dx = 5 64 π ​ Thể tích khối trụ khi quay hình vuông OABCquanh cạnh OClà: V 2 ​ = π r 2 h = π 4 2 .4 = 64 π . Suy ra thể tích Vcủa khối tròn xoay khi cho phầnS quay quanh trục Oxlà V = V 2 ​ − V 1 ​ = 64 π − 5 64 π ​ = 5 256 π ​

Ta có parabol (P) có đỉnh O và đi qua điểm B(4; 4)  có phương trình  .
Khi đó thể tích khối tròn xoay sinh bởi hình phẳng (phần gạch chéo) khi quay quanh trục Ox  là:  
Thể tích khối trụ khi quay hình vuông OABC quanh cạnh OC là:   .
Suy ra thể tích V của khối tròn xoay khi cho phần S quay quanh trục Ox là


 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG