Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình vuông ABCD có M là trung điểm của BC.Phép tịnh tiến theo vectơ v biến Mthành A thì v bằng:

Cho hình vuông ABCD có M là trung điểm của BC. Phép tịnh tiến theo vectơ  biến M thành A thì bằng:

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

M A = MB + B A = 2 1 ​ CB − A B


1

Câu hỏi tương tự

Cho đường tròn (C) có phương trình x 2 + y 2 + 2 x − 6 y + 6 = 0 và điểm I(1; 2). Khi đó đường tròn (C') là ảnh của đường tròn (C) qua phép đối xứng tâm I có phương trình

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG