Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình vuông A 1 B 1 C 1 D 1 có cạnh bằng 1. Gọi A k+1 ,B k+1 ,C k+1 ,D k+1 theo thứ tự là trung điểm của các cạnh A k B k ,B k C k ,C k D k ,D k A k :(với k=1,2,... ). Chu vi của hình vuông A 2018 B 2018 C 2018 D 2018 bằng

Cho hình vuông A1B1C1D1 có cạnh bằng 1. Gọi Ak+1,Bk+1,Ck+1,Dk+1 theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AkBk,BkCk,CkDk,DkAk:(với k=1,2,...). Chu vi của hình vuông A2018B2018C2018D2018 bằng

  1. fraction numerator square root of 2 over denominator 2 to the power of 1007 end fraction

  2. fraction numerator square root of 2 over denominator 2 to the power of 1006 end fraction

  3. fraction numerator square root of 2 over denominator 2 to the power of 2017 end fraction

  4. fraction numerator square root of 2 over denominator 2 to the power of 2018 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.

ĐÁP ÁN A. fraction numerator square root of 2 over denominator 2 to the power of 1007 end fraction 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC cân tại A. Biết rằng độ dài cạnh BC, trung tuyến AM và cạnh AB theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân với công bội q. Tìm công bội q của cấp số nhân đó. A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG