Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí X bằng cách nhiệt phân muối kém bền: Muối rắn nào sau đây không phù hợp với mục đích thí nghiệm?

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí X bằng cách nhiệt phân muối kém bền:
 
Muối rắn nào sau đây không phù hợp với mục đích thí nghiệm?

  1. KMnO4.

  2. KNO3.

  3. KClO3.

  4. K2CO3.

R. Roboctvx90

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Muối K 2 CO 3 bền nhiệt nên không phù hợp với mục đích thí nghiệm. Còn lại, các muối rắn như KMnO 4 ; KNO 3 ; KClO 3 bị nhiệt phân → khí X là O 2 , sau đó được thu vào ống nghiệm bằng phương pháp đẩy nước. 2KMnO 4 t ∘ ​ K2MnO 4 + MnO 2 + O 2 . 2KNO 3 t ∘ ​ 2KNO 2 + O 2 2KClO 3 t ∘ ​ 2KCl + 3O 2 .

Chọn D
Muối K2CO3 bền nhiệt nên không phù hợp với mục đích thí nghiệm.
Còn lại, các muối rắn như KMnO4; KNO3; KClO3 bị nhiệt phân
→ khí X là O2, sau đó được thu vào ống nghiệm bằng phương pháp đẩy nước.
2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2.
2KNO3  2KNO2 + O2
2KClO3  2KCl + 3O2.

1

Câu hỏi tương tự

Hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe 3 O 4 , CuO, trong đó oxi chiếm 20% khối lượng. Cho m gam X tan hoàn toàn vào dung dịch Y gồm H 2 SO 4 1,65M và NaNO 3 1M, thu được dung dịch z chỉ chứa 3,66m gam muối trung h...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG