Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình vẽ: Chọn khẳng định đúng trong các câu sau: A. A ∈ a, B ∉ b B. A ∈ a, B ∈ b C. A ∉ a, B ∉ b D. A ∉ a, B ∈ b

Cho hình vẽ:

Chọn khẳng định đúng trong các câu sau:

A. A ∈ a, B ∉ b

B. A ∈ a, B ∈ b

C. A ∉ a, B ∉ b

D. A ∉ a, B ∈ b

  1. A ∈ a, B ∉ b

  2. A ∈ a, B ∈ b

  3. A ∉ a, B ∉ b

  4. A ∉ a, B ∈ b

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A. Vì A nằm trên đường thẳng a nên A ∈ a. Vì B không nằm trên đường thẳng b nên B ∉ b. Vậy A ∈ a, B ∉ b. Chọn A.

Đáp án đúng là A.

Vì A nằm trên đường thẳng a nên A ∈ a.

Vì B không nằm trên đường thẳng b nên B ∉ b.

Vậy A ∈ a, B ∉ b.

Chọn A.

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính : a) [ 316 – ( 25 . 4 + 16 )] : 8 – 24 b) | -15| + (-27) + 8 + | - 23| c) 5 8 : 5 6 + 2 2 . 3 3 - 2010 0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG