Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng ? A.Mx và Ny là hai tia đối nhau ; B. MN và NM là hai tia đối nhau ; C. Mx và My là hai tia đối nhau ; D. My và Nx là hai tia đối nhau.

Cho hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A.Mx và Ny là hai tia đối nhau ;

B. MN và NM là hai tia đối nhau ;

C. Mx và My là hai tia đối nhau ;

D. My và Nx là hai tia đối nhau.


 

 1. Mx và Ny là hai tia đối nhau ;

   

 2. MN và NM là hai tia đối nhau ;

   

 3. Mx và My là hai tia đối nhau ;

   

 4. My và Nx là hai tia đối nhau.

   

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.Mx và My là hai tia đối nhau ;

ĐÁP ÁN C. Mx và My là hai tia đối nhau ;
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho A = {x ∈ N / 24 ⋮ x, 60 ⋮ x và 5 ≤ x ≤ 10}. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG