Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình tròn bán kính r. Xét tất cả các tứ giác ABCD ngoại tiếp đường tròn. Tìm giá trị nhỏ nhất của đại lượng P = AB + CD.

Cho hình tròn bán kính r. Xét tất cả các tứ giác ABCD ngoại tiếp đường tròn. Tìm giá trị nhỏ nhất của đại lượng P = AB + CD.

R. Robo.Ctvx27

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi M là tâm đường tròn nội tiếp tứ giác⇒ M là giao điểm của các đường phân giác trong của các đường phân giác trong của các góc A, B, C, D của tứ giác. Vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác ABM và gọi ABN là tam giác cân nội tiếp có đỉnh là N sao cho ANB = AMB Gọi h là khoảng cách từ N xuống AB, còn h 1 là khoảng cách từ M xuống AB. Khi đó ta có: h ≥ h 1 ​ v a ˋ h 1 ​ = r . ta có A B = 2 htan 2 ANB ​ = 2 htan 2 AMB ​ ⇒ AB ≥ 2 rtan 2 AMB ​ ( 1 ) Dấu bằng trong (1) xảy ra⇔ h = h 1 ⇔ M cách đều A và B. Tương tự ta có: CD ≥ 2 rtan 2 CMD ​ ( 2 ) Dấu bằng trong (2) xảy ra⇔ M cách đều C và D. Từ (1) (2) có: P = AB + CD ≥ 2 r ( tan 2 AMB ​ + tan 2 CMD ​ ) ( 3 ) Dấu bằng trong (3) xảy ra⇔ đồng thời có dấu bằng trong (1) (2) Ta có: AMB + CMD = ( 18 0 0 − 2 A + B ​ ) + ( 18 0 0 − 2 C + D ​ ) = 18 0 0 ⇒ tan 2 AMB ​ = cot 2 CMD ​ = tan 2 CMD ​ 1 ​ . Vì theo bất đẳng thức Cô si, suy ra: tan 2 AMB ​ + tan 2 CMD ​ = tan 2 CMD ​ 1 ​ + tan 2 CMD ​ ≥ 2 ( 4 ) Dấu bằng trong (4) xảy ra ⇔ 2 A MB ​ = 4 5 0 Từ (3) (4) đi đến: P ≥ 4 r (5) Dấu bằng trong (5) xảy ra⇔ đồng thời có dấu bằng trong (3), (4) ⇔ M cách đều A, B, M cách C, D và A MB = CM D = 9 0 0 ⇔ ABCD là hình vuông ngoại tiếp đường tròn bán kính r đã cho. Tóm lại minP = 4r. Giá tri nhỏ nhất đạt được khi và chỉ khi ABCD là hình vuông ngoại tiếp đường tròn bán kính r cho trước.

Gọi M là tâm đường tròn nội tiếp tứ giác ⇒ M là giao điểm của các đường phân giác trong của các đường phân giác trong của các góc A, B, C, D của tứ giác. 
Vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác ABM và gọi ABN là tam giác cân nội tiếp có đỉnh là N sao cho 
Gọi h là khoảng cách từ N xuống AB, còn h1 là khoảng cách từ M xuống AB. Khi đó ta có: .
ta có 

Dấu bằng trong (1) xảy ra ⇔ h = h1 ⇔ M cách đều A và B.
Tương tự ta có: 
Dấu bằng trong (2) xảy ra ⇔ M cách đều C và D.
Từ (1) (2) có: 
Dấu bằng trong (3) xảy ra ⇔ đồng thời có dấu bằng trong (1) (2)
Ta có: 
. Vì theo bất đẳng thức Cô si, suy ra: 
Dấu bằng trong (4) xảy ra 
Từ (3) (4) đi đến:    (5)
Dấu bằng trong (5) xảy ra ⇔ đồng thời có dấu bằng trong (3), (4)
⇔ M cách đều A, B, M cách C, D và 
⇔ ABCD là hình vuông ngoại tiếp đường tròn bán kính r đã cho.
Tóm lại minP = 4r. Giá tri nhỏ nhất đạt được khi và chỉ khi ABCD là hình vuông ngoại tiếp đường tròn bán kính r cho trước.

1

Câu hỏi tương tự

Cho h ì nh h ộ p đứ ng A BC D ⋅ A 1 ​ B 1 ​ C 1 ​ D 1 ​ c ó c á c c ạ nh A B = A D = 2 , A A 1 ​ = 3 ​ v à B A D + 3 m u = 6 0 ∘ . G ọ i M , N l ầ n l ượ t l à trung đ i ể m A 1 ​ D 1 ​ , A 1 ​ B 1 ​ ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG