Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình trụ có bán kinh R = 5 cm, thể tích là V = 100 (cm 3 ). Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng songsong với trục hình trụ thì được thiết diện hình chữ nhật ABCD với A,B thuộc đường tròn đáy tâm O với . Khi đó diện tích của thiết diện là

Cho hình trụ có bán kinh R = 5 cm, thể tích là V = 100straight pi (cm3). Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với trục hình trụ thì được thiết diện hình chữ nhật ABCD với A,B thuộc đường tròn đáy tâm O với stack A O B with hat on top equals 120 to the power of 0. Khi đó diện tích của thiết diện là

  1. 10 square root of 3

  2. 20 square root of 3

  3. 5 square root of 3

  4. 8 square root of 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện ABCD với AB = CD = a; AC = BD = b; AD = BD = c a. CMR chiều cao h kẻ từ mỗi đỉnh đến mặt đối diện được định bởi: h 2 1 ​ = 2 1 ​ ( a 2 + b 2 − c 2 1 ​ + b 2 + c 2 − a 2 1 ​ + c 2 + a...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG