Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình trụ có bán kính đáy R = a và chiều cao h = 3 a . Tính diện tích xung quanh của hình trụ đó

Cho hình trụ có bán kính đáy  và chiều cao . Tính diện tích xung quanh của hình trụ đó

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có S x q ​ = 2 π Rh = 2 π . a .3 a = 6 π a 2

Chọn C

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d 1 ​ v a ˋ d 2 ​ lần lượt có phương trình ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = t y = t z = 2 t ​ ; − 2 x + 1 ​ = 1 y ​ = 1 z − 1 ​ . Tìm tọa độ các điểm M thuộc d 1 ​ ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG