Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình trụ có bán kính đáy r = 7 và có độ dài đường sinh l = 3 .Diện tích xung quanh của hình trụđã cho bằng

 Cho hình trụ có bán kính đáy   và có độ dài đường sinh .  Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng S x q ​ = 2 π rl = 2 π .7.3 = 42 π (đvdt)

Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng  (đvdt)
 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d 1 ​ : 2 x − 1 ​ = − 1 y + 2 ​ = 1 z ​ và d 2 ​ : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 1 + 4 t y = − 1 − 2 t , ( t ∈ R ) z = 2 + 2 t ​ . Khoảng cách giữa hai đường thẳ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG