Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho h ì nh t ử di ệ n ABCD,I,K,E,F l à c á c đ i ể m th ỏ a m ã n: ​ 2 IB + IA = 0 , 2 KC + KD = 0 2 EB + 3 EC = 0 ; 2 FA + 3 FD = 0 ​ Ch ử ng minh c á c vect ơ BC , IK , AD l à đồ ng ph ẳ ng; c á c vect ơ , ( B A ) ⃗ , ( EF ) ⃗ , ( C D ) ⃗ l ả đồ ng ph ẳ ng. Ch ứ ng minh 4 đ i ể m I,E,K,F đồ ng ph ẳ ng. V ớ i ABCD l à h ì nh t ứ di ę̣ n đề u c ạ anh a , m ặ t ph ẳ ng (P) ch ư ra IK v à qua trung đ i ể m M c ủ a c ạ nh BC c ắ t t ứ di ệ n theo m ộ t thi ế t di ệ n, t í nh di ệ n t í ch c ủ a thi ế t di ệ n đó , N l à trung đ i ể m AD , ch ứ ng minh I,K,N,M đồ ng ph ẳ ng.

Cho hình t din ABCD,I,K,E,F là các đim tha mãn:

  1. Chng minh các vectơ là đồng phng; các vectơ ,  l đồng phng.
  2. Chng minh 4 đim I,E,K,F đồng phng.

Vi ABCD  là hình t dię̣n đều canh a , mt phng (P)  chưra IK và qua trung đim M  ca cnh BC  ct t din theo mt thiết din, tính din tích ca thiết din đó, N  là trung đim AD , chng minh I,K,N,M đồng phng.
 

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ch ọ n h ệ vecto c ơ s ở Do đó BC , IK , AD l à đồ ng ph ẳ ng. ​ BC = a , BD = b , BA = c . Tac o ˊ AD = BD − BA = b − c IK = IA + AD + DK = 3 2 ​ c + ( b − c ) + 3 2 ​ DC = 3 2 ​ c + ( b − c ) + 3 2 ​ ( a − b ) = 3 2 ​ a + 3 b ​ − 3 c ​ IK = 3 2 ​ a + 3 1 ​ ( b − c ) = 3 2 ​ BC + 3 1 ​ AD . ​ EF = EB + BA + AF = 5 − 3 ​ BC + BA + 5 3 ​ AD = 5 − 3 ​ a + c + 5 3 ​ ( b − c ) = − 5 3 ​ a + 5 3 ​ b + 5 2 ​ c = 5 3 ​ ( b − a ) + 5 2 ​ c = 5 3 ​ C D + 5 2 ​ B A . V ậ y BA , EF , CD l à d ồ ng ph ẳ ng. 2, Ta chúng minh vecto LE , IK , IF đồng phẳng Ta có IE = IB + BE = − 3 1 ​ BA + 5 3 ​ BC = − 3 1 ​ c + 5 3 ​ a IF − IA + AF = 3 2 ​ BA + 5 3 ​ AD = 3 2 ​ BA + 5 3 ​ ( BD − BA ) = 3 2 ​ c + 5 3 ​ ( b − c ) = 5 3 ​ b + 15 1 ​ c IK = 3 2 ​ a + 3 1 ​ b − 3 1 ​ c TÌM 2 SỐ X VÀ Y SAO CHO IK = xIE + y IF ⇔ 3 2 ​ a + 3 1 ​ b − 3 1 ​ c = − 3 1 ​ x c + 5 3 ​ x a + 5 3 ​ y b + 15 1 ​ y c Do đó Ta có IK = 9 10 ​ IE + 9 5 ​ IF Vậy IK , IE , IF đồng phẳng suy ra 4 điểm I K E F đồng phẳng 3, Với ABCD là hình tứ diện đều canhj a , N , N là trung điểm ADta có IM = − 3 1 ​ c + 2 1 ​ a NN = 3 2 ​ c + 2 1 ​ ( b − c ) = 2 1 ​ b + 6 1 ​ c IK = 3 4 ​ M + 3 2 ​ IN Do đó IK = 3 4 ​ M + 3 2 ​ IN

Chn h vecto cơ s


Do đó BC,IK,AD là đồng phng.

Vy   là dng phng.
2, Ta chúng minh vecto  đồng phẳng

Ta có 

 TÌM 2 SỐ X VÀ Y SAO CHO 

equals 3 over 5 x a with rightwards arrow on top plus 3 over 5 y b with rightwards arrow on top plus open parentheses 1 over 15 y minus 1 third x close parentheses c with rightwards arrow on top

Do đó open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 3 over 5 straight x equals 2 over 3 end cell row cell 3 over 5 straight y equals 1 third end cell row cell 1 over 15 straight y minus 1 third straight x equals negative 1 third end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell straight x equals 10 over 9 end cell row cell straight y equals 5 over 9 end cell end table semicolon close close

Ta có 

Vậy  đồng phẳng suy ra 4 điểm I K E F đồng phẳng

3, Với ABCD là hình tứ diện đều canhj  , N là trung điểm AD ta có 

IK with minus on top equals 2 over 3 straight a with rightwards arrow on top plus 1 third straight b with rightwards arrow on top minus 1 third straight c with rightwards arrow on top

Do đó 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho h ì nh ch ó p S.ABCD , đá y ABCD l à h ì nh vu ô ng c ạ nh a, △SAB đê u v à (ABC)⊥(ABCD) . H l à trung diêm c ú a AD . Tinh d (D, (SBC)), d(HC,SD). 2M ặ t ph ằ ng ( α ) qua H v à vu ô n...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG