Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình phẳng (S) giới hạn bởi đường cong có phương trình y = 2 − x 2 ​ và trục Ox, quay (S) xung quanh Ox. Thể tích của khối tròn xoay được tạo thành bằng

Cho hình phẳng (S) giới hạn bởi đường cong có phương trình  và trục Ox , quay (S) xung quanh Ox . Thể tích của khối tròn xoay được tạo thành bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cách 2. - Nhận thấy hàm số y = 2 − x 2 ​ có đồ thị là nửa đường tròn tâm O (0;0) , bán kính r = 2 ​ nằm phía trên Ox, nên khi quay nó quanh trụcOxthì được khối cầu có bán kính r = 2 ​ . Do đó thể tích khối tròn xoay thu được là: V = 3 4 ​ π r 3 = 3 8 π 2 ​ ​ .

Cách 2.
- Nhận thấy hàm số   có đồ thị là nửa đường tròn tâm O (0;0)  , bán kính   nằm
phía trên Ox , nên khi quay nó quanh trục Ox thì được khối cầu có bán kính  . Do đó thể tích
khối tròn xoay thu được là:  .

1

Câu hỏi tương tự

T ỉn h đọ̀ d à i c ủ a hai vecto a , b v à g ó c gi û ra hai vecto ( a , b ) trong m ỗ i tri ơ ng h ơ p sau: a / a = ( 4 ; 3 ; 1 ) , b = ( − 1 ; 2 ; 3 ) b / a = ( 2 ; 5 ; 4 ) , b = ( 6 ; 0 ; − 3 ) .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG