Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường y = x 2 , y = 0 , x = 4 . Đường thẳng y = k ( 0 < k < 16 ) chia hình (H) thành hai phần có diện tích S 1 ​ , S 2 ​ (hình vẽ). Tìm k để S 1 ​ = S 2 ​

Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường . Đường thẳng  chia hình (H) thành hai phần có diện tích  (hình vẽ). Tìm k để 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B ⇔ k = 4

Đáp án B

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d : − 1 x − 2 ​ = 2 y − 1 ​ = 2 z ​ và mặt phẳng ( P ) : x + 2 y − z − 5 = 0 .Tọa độ giao điểm của d và (P)là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG