Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi ( E ) : 25 x 2 ​ + 9 y 2 ​ = 1 và đường tròn ( C ) : x 2 + y 2 = 9 (phần nằm trong (E) và nằm ngoài (C). Tính thể tích khối tròn xoay sinh bởi (H) khi quay quanh trục Ox.

Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi  và đường tròn  (phần nằm trong (E) và nằm ngoài (C). Tính thể tích khối tròn xoay sinh bởi (H) khi quay quanh trục Ox.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do tính đối xứng nên Thể tích V khối tròn xoay cần tính bằng 2 lần thể tích khối tròn xoay sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi:

Do tính đối xứng nên Thể tích V khối tròn xoay cần tính bằng 2 lần thể tích khối tròn xoay sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho mặt cầu ( S ) : ( x + 1 ) 2 + ( y − 4 ) 2 + z 2 = 8 và các điểm A ( 3 ; 0 ; 0 ) , B ( 4 ; 2 ; 1 ) . Gọi M là một điểm bất kỳ thuộc mặt cầu (S). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M A + 2 MB ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG