Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y = sinx, y = cosxvà là diện tích của các phần được gạch chéo như hình vẽ. Tính .

Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y = sinx, y = cosx và S subscript 1 comma S subscript 2 là diện tích của các phần được gạch chéo như hình vẽ. Tính S subscript 1 squared plus S subscript 2 squared

  1. S subscript 1 squared plus S subscript 2 squared equals 6 plus 4 square root of 2

  2. S subscript 1 squared plus S subscript 2 squared equals 11 plus 2 square root of 2

  3. S subscript 1 squared plus S subscript 2 squared equals 11 minus 2 square root of 2

  4. S subscript 1 squared plus S subscript 2 squared equals 6 plus 2 square root of 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx, y = cosxta có dữ liệu như hình vẽ. Vậy

Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx, y = cosx ta có dữ liệu như hình vẽ.

Vậy

 S subscript 1 squared plus S subscript 2 squared equals open parentheses integral subscript negative straight pi over 2 end subscript superscript straight pi over 4 end superscript left parenthesis c o s x minus s i n x right parenthesis d x close parentheses squared plus open parentheses integral subscript straight pi over 4 end subscript superscript straight pi left parenthesis s i n x minus c o s x right parenthesis d x close parentheses squared equals 6 plus 4 square root of 2

1

Câu hỏi tương tự

Chọn (x, y) để hàm số w = 3 x 2 − xy + 2 y 2 − 4 x − 7 y + 20 đạt giá trị cực tiểu, với điều kiện x + y ≥ 15

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG