Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y = tan x , y = 0 , x = 0 , x = 4 π ​ quay xung quanh trục Ox. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành bằng

Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường quay xung quanh trục Ox. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y = tan x , y = 0 , x = 0 , x = 4 π ​ quay xung quanh trục Oxlà:

Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đường  quay xung quanh trục Ox là:

1

Câu hỏi tương tự

Tính V TX nếu miền (D) ⎩ ⎨ ⎧ ​ y = 2 1 ​ x 2 y = 0 y = 4 x = 0 ​ quay quanh trục Ox.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG