Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y = - x 2 và y = x 3 . Thể tích vật thể tròn xoay được sinh ra bởi đường thẳng đó khi nó quay quanh trục Ox là:

Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y = - x2 và y = x3. Thể tích vật thể tròn xoay được sinh ra bởi đường thẳng đó khi nó quay quanh trục Ox là:

  1. 2 over 35 straight pi

  2. 1 over 35 straight pi

  3. 3 over 35 straight pi

  4. 4 over 35 straight pi

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Viết phương trình của đường thẳng song song với đường d 1 ​ : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 3 t y = 1 − t z = 5 + t ​ và cắt cả 2 đường có phương trình: d 2 ​ : 1 x − 1 ​ = 4 y + 2 ​ = 3 z − 2 ​ ; d 3 ​ : { x − y + ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG