Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón tròn xoay có bán kính đáy bằng 3 và diện tích xung quanh bằng 6 3 ​ π . Góc ở đỉnh của hình nón đã cho bằng

Cho hình nón tròn xoay có bán kính đáy bằng 3 và diện tích xung quanh bằng . Góc ở đỉnh của hình nón đã cho bằng
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có: S x q ​ = π rl ⇔ π .3. l = 6 3 ​ π ⇔ l = 3 6 3 ​ ​ = 2 3 ​ △ SO A vuông tại O có: sin OS A = S A O A ​ = l r ​ = 2 3 ​ 3 ​ = 2 3 ​ ​ ⇒ OS A = 6 0 ∘ . Vậy góc ở đỉnh của hình nón đã cho bằng 2 OS A = 12 0 ∘

Chọn C

Ta có: 

 vuông tại O có: 

.

Vậy góc ở đỉnh của hình nón đã cho bằng 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gianvới hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) qua M(3;1;1) và mặt phẳng (P) cắt cáctrục dương Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C. Viết phương trình mặt phẳng (P) sao cho tứ diện OABC có thể tích ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG