Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón đỉnh , đường cao . Gọi và là hai điểm thuộc đường tròn đáy của hình nón sao cho khoảng cách từ đến bằng và S A O ^ = 30 ° " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/WZoAYrNBOiA54XELNGnvX-MWKh77uj26Q7LhX34IPFrAdqqWXibDUNLcjmRErNlLE8Q2UGcjtBdUOW8-dMZ3dB75SlcEO96jIZkjcsSTZmuLaGaSFVIZBBRCE8YHImuui8937yrL" style="width: 68.00px; height: 16.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 2.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="stack S A O with hat on top equals 30 degree"> , S A B ^ = 60 ° " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/wOZz4qtTD_yPDC5r02OKUUha1bKe0au76BdbpHZWojglH7VlM87cMv7cw4glzhE3wjbsIZdxcCTqKLRv0qJIV4xFO6mcKoMHgPrxFa2SPQVOIld0o7pBcqKpu1ybTPiwxEvCAzFK" style="width: 65.00px; height: 16.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 2.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="stack S A B with hat on top equals 60 degree"> . Diện tích xung quanh của hình nón bằng

Cho hình nón đỉnh , đường cao . Gọi  và  là hai điểm thuộc đường tròn đáy của hình nón sao cho khoảng cách từ  đến  bằng  và <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mrow><mi>S</mi><mi>A</mi><mi>O</mi></mrow><mo>^</mo></mover><mo>=</mo><mn>30</mn><mo>&#xB0;</mo></math>, <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mrow><mi>S</mi><mi>A</mi><mi>B</mi></mrow><mo>^</mo></mover><mo>=</mo><mn>60</mn><mo>&#xB0;</mo></math>. Diện tích xung quanh của hình nón bằng

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có . Đặt thì . Do góc S A B ^ = 60 &amp;#xB0; " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/wOZz4qtTD_yPDC5r02OKUUha1bKe0au76BdbpHZWojglH7VlM87cMv7cw4glzhE3wjbsIZdxcCTqKLRv0qJIV4xFO6mcKoMHgPrxFa2SPQVOIld0o7pBcqKpu1ybTPiwxEvCAzFK" style="width: 65.00px; height: 16.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 2.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="stack S A B with hat on top equals 60 degree"&gt; nên tam giác đều . Do . Vậy ; nên diện tích xung quanh là .

geogebra

Ta có . Đặt  thì  

.

Do góc <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mrow><mi>S</mi><mi>A</mi><mi>B</mi></mrow><mo>^</mo></mover><mo>=</mo><mn>60</mn><mo>&#xB0;</mo></math> nên tam giác  đều

 

.

Do  

 .

Vậy ;  nên diện tích xung quanh là .

1

Câu hỏi tương tự

Xét một hộp bóng bàn có dạng hình hộp chữ nhật. Biết rằng hộp chứa vừa khít ba quả bóng bàn được xếp theo chiều dọc, các quả bóng bàn có kích thước như nhau. Phần không gian còn trống trong hộp chiếm

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG