Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón có đường sinh tạo với đáy một góc . Mặt phẳng qua trục của cắt được thiết diện là một tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp bằng . Thể tích của khối nón giới hạn bởi là:

Cho hình nón  có đường sinh tạo với đáy một góc . Mặt phẳng qua trục của  cắt  được thiết diện là một tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp bằng . Thể tích  của khối nón giới hạn bởi  là:

  1.  (đơn vị thể tích).

  2.  (đơn vị thể tích).

  3.  (đơn vị thể tích).

  4.  (đơn vị thể tích).

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mặt phẳng qua trục của cắt được thiết diện là tam giác cân tại (như hình vẽ). cân tại có O B A ^ = 60 ° " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/0V2ObI8s9R9eEl8BydE0-V_DAQzfsp4gpeF68wWb5JjbR9MfXQF4R5rpl2FDUzwFa0DKw66-L6uvgKbHyrybMllRnkEjP3gbpNjx9KvhG7kbCwPoHKjssLlYiIB4SwDLrz2Qj9rZ" style="width: 71.00px; height: 16.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 2.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="stack O B A with hat on top equals 60 degree"> , suy ra đều. cũng là trọng tâm của Xét vuông tại : tan O B A ^ = O H H B ⇒ H B = O H tan O B A ^ = 6 tan 60 ° = 2 3 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/t5eheFoItPJkD4mrmDNRw4TAuKfLIPC-xm8mrmVbbW90xyhsz4cPEsEXlNd6w-CA87SKhph012Qwagqd8vWs8-Aa4lOVqdO5U5Z0ZT8Vg9RCPEh-0QADXSspA2uE9lFzxazGzvaG" style="width: 228.00px; height: 88.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="tan stack O B A with hat on top equals fraction numerator O H over denominator H B end fraction rightwards double arrow H B equals fraction numerator O H over denominator tan stack O B A with hat on top end fraction equals fraction numerator 6 over denominator tan 60 degree end fraction equals 2 square root of 3"> Thể tích khối chóp là : (đơn vị thể tích).

Mặt phẳng qua trục của  cắt  được thiết diện là tam giác  cân tại  (như hình vẽ).

 cân tại  có <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mrow><mi>O</mi><mi>B</mi><mi>A</mi></mrow><mo>^</mo></mover><mo>=</mo><mn>60</mn><mo>&#xB0;</mo></math>, suy ra  đều.

 cũng là trọng tâm của

Xét  vuông tại :

<math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>tan</mi><mover><mrow><mi>O</mi><mi>B</mi><mi>A</mi></mrow><mo>^</mo></mover><mo>=</mo><mfrac><mrow><mi>O</mi><mi>H</mi></mrow><mrow><mi>H</mi><mi>B</mi></mrow></mfrac><mspace linebreak="newline"/><mo>&#x21D2;</mo><mi>H</mi><mi>B</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><mi>O</mi><mi>H</mi></mrow><mrow><mi>tan</mi><mover><mrow><mi>O</mi><mi>B</mi><mi>A</mi></mrow><mo>^</mo></mover></mrow></mfrac><mo>=</mo><mfrac><mn>6</mn><mrow><mi>tan</mi><mn>60</mn><mo>&#xB0;</mo></mrow></mfrac><mo>=</mo><mn>2</mn><msqrt><mn>3</mn></msqrt></math>

Thể tích khối chóp là :

 (đơn vị thể tích).

3

Câu hỏi tương tự

Một hình trụ có bán kính đáy là khoảng cách giữa hai đáy là Một thiết diện song song với trục là một hình vuông. Tính khoảng cách từ trục đến mặt phẳng cắt?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG