Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón có chiều cao bằng 4a. Một mặt phẳng đi qua đỉnh của hình nón và cắt hình nón theo một thiết diện là tam giác đều có diện tích bằng 9 3 ​ a 2 .Thể tích khối nón giới hạn bởi hình nón đãcho bằng

Cho hình nón có chiều cao bằng 4a. Một mặt phẳng đi qua đỉnh của hình nón và cắt hình nón theo một thiết diện là tam giác đều có diện tích bằng .  Thể tích khối nón giới hạn bởi hình nón đã cho bằng
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giả sử SAB là thiết diện đi qua đỉnh hình nón. Ta có tam giác SAB có S A = SB = A B = l và S S A B ​ = 4 l 2 3 ​ ​ = 9 3 ​ a 2 ⇒ l = 6 a Mà r = l 2 − h 2 ​ = 2 5 ​ a Khi đó thể tích khối nón là V = 3 1 ​ π r 2 h = 3 80 a 3 π ​

Giả sử SAB là thiết diện đi qua đỉnh hình nón.

Ta có tam giác SAB có  và 

Mà 

Khi đó thể tích khối nón là 
 

1

Câu hỏi tương tự

T ro n g c a ˊ c kh ẳ n g đ ị nh s a u , kh ẳ n g đ ị nh n a ˋ o s ai ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG