Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón có bán kính đáy bằng 5 và góc ở đỉnh bằng 9 0 ∘ .Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

Cho hình nón có bán kính đáy bằng 5 và góc ở đỉnh bằng . Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Hình nón có góc ở đỉnh bằng 9 0 ∘ nên OS A = 4 5 ∘ . Suy ra △ SO A vuông cân tại O. Khi đó h = r = 5 ; l = h 2 + r 2 ​ = 5 2 + 5 2 ​ = 5 2 ​ Vậy diện tích xung quanh của hình nón là S x q ​ = π ⋅ r ⋅ l = π 5 ⋅ 5 2 ​ = 25 π 2 ​

Chọn A

Hình nón có góc ở đỉnh bằng  nên . Suy ra  vuông cân tại O. Khi đó 

Vậy diện tích xung quanh của hình nón là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai số thực a, b thỏa mãn 4 1 ​ < b < a < 1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = lo g a ​ ( b − 4 1 ​ ) − lo g b a ​ ​ b ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG