Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lập phương A BC D . A ′ B ′ C ′ D ′ có diện tích mặt chéo A C C ′ A ′ bằng 2 2 ​ a 2 . Thể tích của khối lập phương A BC D . A ′ B ′ C ′ D ′ là

Cho hình lập phương  có diện tích mặt chéo  bằng  Thể tích của khối lập phương  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Giả sử độ dài cạnh hình lập phương là x, khi đó A C = x 2 ​ và S A C C ′ A ′ ​ = x 2 2 ​ . Suy ra x = a 2 ​ . Vậy thể tích khối lập phương là ( a 2 ​ ) 3 = 2 2 ​ a 3 .

Chọn B

Giả sử độ dài cạnh hình lập phương là x, khi đó  và  Suy ra  Vậy thể tích khối lập phương là 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A( 1;3;-2) và điểm B( 3;-1;4) . Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG