Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho h ì nh l ậ p ph ươ ng ABCDA ’ B ’ C ’ D ’ c ó c ạ nh băng 1 c á c c ạ nh b ê n l à AA ' , BB ' , CC + , DD + . Viêt ph ươ ng tr ì nh ch ủ m m ă t ph ẳ ng ch ứ a đườ ng th ẳ ng CD ' G ọ i (P) l à m ă̄ t ph ẳ ng bât k ỳ ch ứ a d ườ ng th ẳ ng CD ' v à α l à g ó c gi ữ a m ặ t ph ẳ ng (P) v à mp BB ' D ' D . H ã y t í nh gi á tr ị nh ỏ nh ẳ t c ủ a α .

Cho hình lp phương ABCDABCD có cnh băng 1 các cnh  bên là AA',BB',CC+,DD+.

  1. Viêt phương trình chm măt phng cha đường thng CD' 
  2. Gi (P) là mă̄t phng bât k cha dường thng CD' và α là góc gia mt phng (P) và mpBB'D'D. Hãy tính giá tr nh nht ca α.

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vi ế t ph ươ ng trinh ch ủ m m ặ t ph ẳ ng ch ứ a CD ' Ch ọ n h ẹ̉ tr ụ c Oxyz nh ư sau: G ố c O ≡ A Tr ụ c Ox di qua AB Tr ụ c Oy di qua AD. True Oz di qua AA + . Khi đó t ọ a độ c á c đ i ề m l à : A ( 0 ; 0 ; 0 ) ; B ( 1 ; 0 ; 0 ) ; C ( 1 ; 1 ; 0 ) ; D ( 0 ; 1 ; 0 ) ; D ( 0 ; 1 ; 1 ) Ta có CD ′ = ( − 1 ; 0 ; 1 ) suy ra phương trình chính tắc của đường thẳng − 1 x − 1 ​ = 0 y − 1 ​ = 1 z ​ ph ươ ng trinh t ổ ng qu á t c ủ a CD'là Do đó ph ươ ng tr ì nh ch ù m m ặ t ph ẳ ng ch ử a CD' c ó d ạ ng: m ( y − 1 ) + n ( x + z − 1 ) = 0 ⇔ n x + m y + n z − ( m + n ) = 0 ( v ớ i m 2 + n 2  = 0 ) 2. T í nh g ó c α gi ữ a m ặ t ph ẳ ng (P) v à m ặ t ph ẳ ng (BB'D'D). T ì m gi á tr ị nh ó nh ấ t c ủ a α : Ta c ó vecto ph á p tuy ể n c ủ a m ặ t ph ẳ ng (P) l à n p ​ ​ = ( n ; m ; n ) Mặt phẳng (BB'D'D) ⊥ AC vexto pháp tuyến mặt phẳng (BB'D'D) là AC = ( 1 ; 1 ; 0 ) Ta có ⇔ cos α ≤ 2 3 ​ ​ ⇔ α ≥ 3 0 ∘ Vậy mina=30 độ

Viết phương trinh chm mt phng cha CD  ' Chn hẹ̉ trc Oxyz  như sau: G

Trc Ox  di qua AB 
Trc Oy di qua AD.
True
Oz  di qua AA + .
Khi
đó ta độ các đim là

Ta có  suy ra phương trình chính tắc của đường thẳng 

  phương trinh tng quát ca CD'là open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell y minus 1 equals 0 end cell row cell x plus z minus 1 equals 0 end cell end table close

Do đó phương trình chùm mt phng cha CD' có dng:  

2. Tính góc α  gia mt phng (P)  và mt phng (BB'D'D). Tìm giá tr nhó nht ca α  :
Ta c
ó vecto pháp tuyn ca mt phng (P)  là 

Mặt phẳng (BB'D'D)

vexto pháp tuyến mặt phẳng (BB'D'D) là 

Ta có begin mathsize 12px style cos invisible function application alpha equals negative fraction numerator vertical line n plus m vertical line over denominator square root of 2 times square root of m squared plus 2 n squared end root end fraction left right double arrow cos squared invisible function application alpha equals fraction numerator left parenthesis m plus n right parenthesis squared over denominator 2 open parentheses m squared plus 2 n squared close parentheses end fraction left right double arrow cos squared invisible function application alpha equals fraction numerator open parentheses m plus fraction numerator 1 over denominator square root of 2 end fraction times square root of 2 times n close parentheses squared over denominator 2 open parentheses m squared plus 2 n squared close parentheses end fraction less or equal than fraction numerator open parentheses 1 plus 1 half close parentheses open parentheses m squared plus 2 n squared close parentheses over denominator 2 open parentheses m squared plus 2 n squared close parentheses end fraction equals 3 over 4 end style

 Vậy mina=30 độ

 

 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong kh ô ng gian v ớ i h ệ t ọ a độ Để -c á c vu ô ng g ó c Oxyz cho h ì nh chop t ứ gi á c đê u S.ABCD , biêt S(3;2;4),B(1;2;3),D(3;0;3) . L â p ph ươ ng tr ì nh đườ ng vu ô ng g ó c chung c ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG